Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

 

Veri Sorumlusu :Yalı Spor Malzemeleri İnşaat Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.

Adres :Donanmacı Cemal Gürsel Cad. No:228/A Karşıyaka/İZMİR

 

Yalı Spor Malzemeleri İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. (‘’Şirket’’) olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin gizliliği ve güvenliği hususuna önem verdiğimizi bilmenizi isteriz.

 

Şirketimiz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Kanunlarına göre kurulmuş olup  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirmiş olduğu düzenlemeler çerçevesinde siz değerli müşterimizin kişisel verilerinin tarafımızca nasıl toplandığını, işlendiğini ve işleme amacını KVKK’da tanımlı şekli ile ‘’Veri Sorumlusu’’ sıfatıyla aydınlatmak istiyoruz.

 

Bu çerçevede Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz, siz değerli müşterilerimizin açık rıza vererek şirketimizle paylaşmış olduğunuz bu kişisel verilerinizi, şirket kayıtlarına, KVK Kanunu’nun belirlediği şekilde, aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde şirket faaliyet ve hizmet alanları ile sınırlı olmak üzere işleyebilecek, şirketimiz ile bağlantılı olan yurtiçindeki ve yurtdışındaki kişi ve  kurumlara aktarılabilecek ve saklayabilecek ve profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

 

1.Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:

 

Kişisel verileriniz  KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru şekilde, güncelliği aktive ederek, siz değerli müşterilerimizin haklarına halel gelmeyecek şekilde meşru bir şekilde işleyecektir. Aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan sebep ve amaçlarla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket birimleri, şubeleri, mağazaları, ofisleri, internet sitesi, çağrı merkezi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak yasal azami süreler aşılmamak üzere bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun biçimde öngörülecek süre ile yurt içinde veya yurt dışında yazılı /manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, saklanma, muhafaza edilme, işlenme, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, aktarılma, transfer ve kişisel veri mevzuatında öngörülen sair işlenmelere tabi tutulabilecektir.

 

Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetin gerçekleştirilebilmesi ve Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması ile üyelik, satış, reklam, iletişim, promosyon, pazarlama ve mağaza kart işlemleri ve bunlara ilişkin bilgilendirme ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi, Müşterilerimize özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, Müşteri hizmetlerinin ve ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ( Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirketimize ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşterileri değerlendirme / şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyun süreci, denetim, mali işler vb.) hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması, satış sonrası destek hizmetleri ve yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin , müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası, Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetim ve icrası; iş ortağımız olan diğer şirketler, bayileri veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimidir.

 

İzah ettiğimiz üzere; siz değerli müşterilerimize gerek daha iyi hizmet vermek gerekse 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve sair yasal mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla bazı kişisel bilgileriniz ( Ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, e-posta, cinsiyet, tc kimlik numarası, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi) sizlerden talep edilmektedir.

 

Onayınız ve toplanan kişisel verileriniz; www.sneakscloud.com web sitemiz üzerinden alışveriş yapanın/ yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer bilgileri kaydetmek, dönemsel kampanya çalışmaları yapmak, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen ticari elektronik iletilerin gönderilmemesine yönelik müşteri ‘’ sınıflandırma’’ çalışmaları yaparak tüketicilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak, ürün ve hizmetlerimize ilişkin pazarlama, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek, müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesinden alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/ veya fiziki ortamda anketler düzenlemek, anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek, hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerinizi değerlendirebilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amacıyla kullanılmaktadır. 

 

2.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

 

Şirketimiz toplamış olduğu kişisel verileri; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde olmak kaydıyla yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, alt yüklenicilerimize, ifa yardımcılarımıza SUNDUĞUMUZ HİZMET AMACI doğrultusunda veya Kanunla düzenlenmiş ve Kanunlarla emredilmiş olan denetleyici ve düzenleyici resmi kurumlara mevzuatların çerçevesinde yurt içi ve yurtdışına aktarılabilecektir.

 

3.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

 

Kişisel verileriniz, yukarıda verilen Amaçlar doğrultusunda ilgili ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilmekte ve her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda genel müdürlük, çağrı merkezi, internet sitelerimiz, iş birliği ortaklarımız, online işlemler, satıcı ve / veya bayi ağı ve diğer dağıtım kanalları gibi vasıtalar aracılığıyla doğrudan siz müşterilerimizden veya çeşitli resmi kurumlar yahut doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklarımız, iştiraklerimiz, hakim hissedarımız veya hizmet aldığımız ya da verdiğimiz gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler aracılığıyla toplanabilir.

 

Kişisel verileriniz, bugüne kadar mağazalarımızdan açık rızanız ile doldurmuş olduğunu formlar, internet sitelerimize giriş yaparken veyahut bizimle iletişime geçerken açık rızanız ile doldurmuş olduğunuz formlar ile de toplanmakta olup, bu şekilde de toplamaya devam edilecektir. 

 

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Dilediğiniz Zaman KVKK 11. Maddesi Kapsamında Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz:

 

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

-Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, 

-Kişisel verileriniz KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde  kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini yada anonim hale getirilmesini isteme ve  eğer aktarım yapılmışsa  bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptir.

 

KVKK’nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Veri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ( kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yada ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla ) Şirketimize iletebilirsiniz.

 

Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi ve iletişim bilgilerinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; ‘’www.sneakscloud.com’’ adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘’ Donanmacı Cemal Gürsel Cad. No:228/A Karşıyaka/İZMİR’’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu yalispor@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

5.Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirmesinde Yapılacak Değişiklikler:

Yalı Spor Malzemeleri İnşaat Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti., Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirmesi ve Aydınlatma Metninde her zaman değişiklik yapabilir ve değişiklik www.sneakscloud.com web sitesinde yayımlanması ile yürürlük kazanır. Yalı Spor Malzemeleri İnşaat Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. yaptığı değişikler ile ilgili müşteri / üyelerine web sitesi üzerinden bilgilendirme yapacaktır. Değişikliğe istinaden üye/ müşteriler her zaman istedikleri güncellemeyi yukarıda belirtilen iletişim kanalları vasıtası ile yaptırabilirler.

KVK Başvuru Formu'nu indirmek için tıklayınız.