YALI SPOR MALZEMELERİ LTD. ŞTİ. İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

İşbu “https://www.sneakscloud.com/ İnternet Sitesi Aydınlatma Metni”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu YALI SPOR MALZEMELERİ LTD. ŞTİ. (“Yalıspor” veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, İmbatlı Mah. Ali Alp Böke Cad. No:286 D. Karşıyaka/İZMİR adresinde mukim, Yalıspor tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Veri Kategorileri ve İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca Yalıspor internet sitelerini ziyaretinize ilişkin trafik bilgilerinin kaydedilmesi ve saklanması, internet sitesine gerçekleştirilen ziyaretlere ve site kullanımına ilişkin istatiksel ölçümlerinin yapılması, ölçümler kapsamında internet sitemizin iyileştirilmesi, gerçekleştirdiğiniz ziyaretin size özelleştirilmesi ve kullanımınıza en uygun şekilde içeriklerin sunulması, size özel reklamların sunulabilmesi ve internet sitesi ziyaretlerinin arttırılabilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır. 

Kişisel Veri Kategorisi

İşlem Güvenliği

IP Adresi Bilgileri, IP Adresi İzleme, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Şirket iş süreçlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanun uyarınca elde edilen kişisel verilerin kaydedilmesi ve saklanması, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Toplanma Yöntemi

Yalıspor internet sitesine gerçekleştirilen ziyaretler vasıtasıyla temin edilmektedir.

Hukuki Sebebi

KVKK m. 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Yurt içi aktarım

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar

Yurt dışı aktarım

Yurt dışına aktarım yapılmamaktadır.

 

Kişisel Veri Kategorisi

Pazarlama

Çerez Kayıtları

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Yalıspor internet sitesinin ziyaret edilmesi ile toplanan veriler kapsamında sitenin iyileştirilmesi, web sitesinin çalışması, müşteri kaydının oluşturulması gibi süreçlerin yürütülmesi ile müşterinin onayına istinaden takip ve reklam çerezleri vasıtasıyla kişiselleştirilmiş reklamların sunulması

Toplanma Yöntemi

Web sitelerinin ziyaret edilmesi ve ayrıca kesin gerekli olmayan çerezler bakımından ziyaretçinin onayı vasıtasıyla elde edilmektedir.

Hukuki Sebebi

KVKK m. 5/1: Açık Rıza m. 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

KVKK m. 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması

Yurt içi aktarım

İş Ortakları,Tedarikçiler, Gerçek ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Yurt dışı aktarım

Yurt dışına aktarım yapılmaktadır.

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu İmbatlı Mah. Ali Alp Böke Cad. No:286 D. Karşıyaka/İZMİR  adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan yalispor@hs03.kep.tr  KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda kvkk@yalispor.com.tr  e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.