YALI SPOR MALZEMELERİ LTD. ŞTİ. ÜYELİK KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu “Üyelik Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu YALI SPOR MALZEMELERİ LTD. ŞTİ. (“Yalıspor” veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, İmbatlı Mah. Ali Alp Böke Cad. No:286 D. Karşıyaka/İZMİR  adresinde mukim, Yalıspor tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplanma Yöntemi, Hukuki Sebepleri ve Aktarım Yapılan Taraflar 

Kişisel Veri Kategorisi

Kimlik Bilgisi

Ad, Soyad,

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

https://www.sneakscloud.com/register adresi üzerinden üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası, üye profilinin oluşturulması, Yalıspor’nin tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, üyelik hesaplarına ilişkin hukuki onay, izin, açık rıza ve/veya ret kayıtlarının tutulması amacıyla işlenmektedir.

Toplanma Yöntemi

https://www.sneakscloud.com/register adresi üzerinden gerçekleştirilen üye kayıt formu vasıtasıyla temin edilmektedir.

Hukuki Sebebi

KVKK m. 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Yurt içi aktarım

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Yurt dışı aktarım

Yurt dışına aktarım yapılmaktadır.

 

Kişisel Veri Kategorisi

İletişim Bilgisi

Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Adres

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

https://www.sneakscloud.com/register adresi üzerinden üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası, üye profilinin oluşturulması, üyelik sürecinde iletişimlerin yürütülmesi, Yalıspor’nin tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Toplanma Yöntemi

https://www.sneakscloud.com/register adresi üzerinden gerçekleştirilen üye kayıt formu vasıtasıyla temin edilmektedir.

Hukuki Sebebi

KVKK m. 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Yurt içi aktarım

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Yurt dışı aktarım

Yurt dışına aktarım yapılmaktadır.

 

Kişisel Veri Kategorisi

Müşteri İşlem

Müşteri Profil Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Destek Talep Bilgileri

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Üyelik kaydı sonrasında üye profilinin oluşturulması, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yapılması, sipariş kayıtlarının oluşturulması, destek taleplerinin yanıtlanması, Yalıspor’nin tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Toplanma Yöntemi

https://www.sneakscloud.com/register adresi üzerinden gerçekleştirilen üye kayıt formu vasıtasıyla temin edilmektedir.

Hukuki Sebebi

KVKK m. 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Yurt içi aktarım

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Yurt dışı aktarım

Yurt dışına aktarım yapılmamaktadır.

 

Kişisel Veri Kategorisi

Pazarlama

Para Puan Bilgisi, Hediye Çekleri Bilgisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

https://www.sneakscloud.com/register adresi üzerinden üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile para puan ve hediye çeki kampanyaları, favori ürünler ve istek listesine yönelik kayıtların oluşturulabilmesi, üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası, üye profilinin oluşturulması amacıyla işlenmektedir.

Toplanma Yöntemi

https://www.sneakscloud.com/register adresi üzerinden gerçekleştirilen üye kayıt formu vasıtasıyla temin edilmektedir.

Hukuki Sebebi

KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yurt içi aktarım

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Yurt dışı aktarım

Yurt dışına aktarım yapılmamaktadır.

 

Kişisel Veri Kategorisi

İşlem Güvenliği

Şifre Bilgisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

https://www.sneakscloud.com/register adresi üzerinden üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası, üye profilinin oluşturulması ve şifre yenileme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Toplanma Yöntemi

https://www.sneakscloud.com/register adresi üzerinden gerçekleştirilen üye kayıt formu vasıtasıyla temin edilmektedir.

Hukuki Sebebi

KVKK m. 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

KVKK m. 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yurt içi aktarım

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Yurt dışı aktarım

Yurt dışına aktarım yapılmamaktadır.

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. 

3. Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu İmbatlı Mah. Ali Alp Böke Cad. No:286 D. Karşıyaka/İZMİR  adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan yalispor@hs03.kep.tr  KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda kvkk@yalispor.com.tr  e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.